Platná legislatíva

Niečo na úvod
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín je známy pod skratkou CITES. Suchozemské korytnačky sú v rámci tohto dohovoru zaradené do I., II., alebo III. kategórie ohrozenia. V prílohe CITES I sú zaradené korytnačky, ktorých populácia je v krajine ich pôvodu v kritickom stave, preto ich chov a predaj je prakticky zakázaný. V prílohe CITES II sú zaradené korytnačky, ktorých populácia v krajine ich pôvodu kritická zatiaľ nie je. Odchyt niektorých druhov zaradených v tejto skupine je regulovaný a niektorých druhov úplne zakázaný.
Nariadenia EÚ spojené s medzinárodnou ochranou prírody vychádzajú z Dohovoru CITES ale zároveň sú prispôsobené potrebám členských štátom EÚ, preto kategorizácia miery ohrozenia nie je vždy totožná s prílohami CITES.

Pre korytnačku zelenkastú, žltočiernu a žltohnedú máme zaradenie – Dohovor CITES – kategória II, Nariadenie EÚ – skupina A).
V praxi to znamená, že populácia v krajine pôvodu kritická zatiaľ nie je.
Odchyt zvierat a ich vývoz je prísne zakázaný. Obchodovanie s nimi je tiež zakázané. Predať korytnačku zelenkastú môže len držiteľ, ktorý má na konkrétnu korytnačku vydanú platnú „výnimku zo zákazu komerčných činností“. Výnimka sa ľudovo nazýva „žltý CITES. Tento doklad je platný vo všetkých štátoch EÚ.
Držiteľ chráneného živočícha je zároveň povinný dodržať pravidlá evidencie chráneného živočícha a po kúpe prihlásiť korytnačku do 30 dní na Obvodnom Úrade v mieste trvalého bydliska (prihlásenie sa dá vybaviť elektronicky, zaslaním oskenovaných dokladov pracovníkovi OÚ, ktorý eviduje chránených živočíchov – CITES).

Poznámka: Ak má niekto vybavený na korytnačku len „Preukaz o pôvode exemplára živočícha“ (je to doklad vydaný a platný len v SR), nesmie ju predať ani ponúkať na predaj.
Samozrejme je tiež povinný dodržať pravidlá evidencie chráneného živočícha.