Postup pri kúpe suchozemskej korytnačky:

  •  Žiadajte vášho predajcu, aby vám ukázal viacero korytnačiek, z ktorých si vyberiete. Korytnačka by mala byť čulá, primerane ťažká (váha asi ako keby bol pancier aspoň do polovice naliaty vodou). Oči jasné čisté a pri ťuknutí do nosa by sa mala čiastočne stiahnuť.
  • Dajte si od predajcu vysvetliť spôsob chovu korytnačky. Porovnajte, či sa zhodujú jeho informácie s vašimi. Ak vám nie je niečo jasné pýtajte sa hneď.
  • Prevezmite korytnačku a výnimku zo zákazu komerčných činností. 
  • Spíšte s predávajúcim doklad o nadobudnutí (kúpno – predajnú zmluvu alebo dodací list) kde okrem iného musí byť uvedené: meno a priezvisko oboch zmluvných strán, adresy, latinský názov korytnačky, počet predaných zvierat, podpisy a dátum prevodu na nového držiteľa. V texte zmluvy musí byť uvedené číslo výnimky zo zákazu komerčných činností, spôsob nezameniteľného označenia a to buď fotografiou alebo mikročipom. Ak je korytnačka začipovaná číslo mikročipu sa musí zhodovať s číslom uvedeným na výnimke zo zákazu komerčných činností (žltý CITES). Ak sa nezameniteľné označenie na dokladoch (fotografia alebo mikročip) nezhoduje s nezameniteľným označením živého exemplára, korytnačku nekupujte. Predávajúci aj kupujúci si musia navzájom overiť totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak jeden z dotknutých strán nie je ochotný predložiť Občiansky preukaz k overeniu totožnosti, korytnačku nekupujte.  Doklad o nadobudnutí je váš doklad, ktorým sa v zmysle platnej legislatívy musíte v prípade kontroly preukázať ako ste nadobudli konkrétneho chráneného živočícha. V prípade reklamácie korytnačky sa môžete oprieť len o výnimku zo zákazu komerčných činností, ale v skutočnosti nemáte žiadny doklad od koho ste korytnačku kúpili. Bloček z registračnej pokladni nestačí.
  • Vypíšte si doma druhovú kartu, ktorú získate na stránke www.CITES.sk, alebo na stránke MŽP SR.
  • Prihláste si korytnačku elektronickou formou do 30 dní od nadobudnutia. Oskenujte vypísanú  DRUHOVÚ KARTU chráneného živočícha a odošlite na  „druhovakarta@enviro.gov.sk „

Tento postup vyzerá zložito, ale pri kúpe našej korytnačky dostanete výnimku zo zákazu komerčných činností CITES a spoločne vypíšeme Vašu druhovú kartu. Vaše prihlásenie korytnačky e-mailom už nie je časovo náročné.